Klučka & Klučka

Oblasti právnych služieb

Právo Európskej únie

Právne poradenstvo v oblastiach upravených právom EÚ; zastupovanie klientov v prípade neúplnej alebo nesprávnej transpozície právnych aktov EÚ do slovenského vnútroštátneho práva; vypracovanie právnych dokumentov so zahraničným prvkom.

Ústavné právo

Právne poradenstvo v oblasti porušenia základných práv a slobôd; podávanie sťažností a zastupovanie klientov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR)

Zodpovedné obchodné správanie,
zodpovednosť podnikov za ich vplyv na spoločnosť, životné prostredie a ľudské práva.

Základné práva Európskej únie

Charta základných práv EÚ a jej uplatňovanie;
Európsky dohovor o ľudských právach a podávanie individuálnych sťažností na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Občianske právo

Príprava zmlúv (napr. kúpne zmluvy, zmluvy o pôžičke, darovacie zmluvy, záložné zmluvy, nájomné zmluvy), zabezpečenie záväzkov, vymáhanie škôd, občianskoprávne žaloby a občianskoprávne spory.

Vnútroštátne obchodné právo a právo obchodných spoločností

Obchodné zmluvy a obchodné spory; zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie a zmena zakladateľských dokumentov (stanovy, spoločenská zmluva).

Medzinárodné obchodné právo

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG),
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

Riešenie medzinárodných obchodných sporov

Riešenie obchodných sporov s cezhraničným prvkom; uznanie a výkon cudzích rozhodnutí.

Exekúcie a exekučné právo

Vymáhanie pohľadávok a právne poradenstvo v oblasti výkonu slovenských aj cudzích rozhodnutí, preverenie zákonnosti exekučnej činnosti súdnych exekútorov podľa Exekučného poriadku.

Potrebujete naše právne služby?