Klučka & Klučka

Náš tím

Sme špecialisti na vyjednávanie na súdne spory na riešenie problémov

attorney kosice

Zoznámte sa s naším tímom právnikov

logo 10

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Managing partner

Profil

Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. je profesorom medzinárodného práva na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a členom slovenskej národnej skupiny na Stálom rozhodcovskom súde v Haagu.

Je bývalým sudcom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu (2004-2009), bývalým sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky (1993-2004) a bývalým členom Benátskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (1994-2004).

slovenčina, francúzština, angličtina

Medzinárodné právo, právo EÚ, ústavné právo

JUDr. Ján Klučka, ml.

JUDr. Ján Klučka, ml.

Counsel

Profil

Ján Klučka ml. získal magisterský titul v odbore právo (Mgr.) a akademický titul JUDr. (Juris Utriusque Doctor) na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V advokácii pôsobí od roku 2002 a zameriava sa najmä na súdne spory, zmluvné právo a právo obchodných spoločností.

Jeho prax zahŕňa otázky občianskoprávnej a obchodnoprávnej zodpovednosti vrátane sporov z nich vyplývajúcich. Taktiež sa zaoberá zmluvným právom.

slovenčina, nemčina, angličtina

Súdne spory, právo EÚ, občianske právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, ústavné právo

JUDr. Zora Saskia Klucka, LL.M.

JUDr. Zora Saskia Klučka, LL.M.

Counsel

Profil

Zora Saskia Klučka získala magisterský titul v odbore právo (Mgr.) a akademický titul JUDr. (Juris Utriusque Doctor) na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďalej úspešne absolvovala štúdium LL.M. v odbore Globalizácia a právo na Maastrichtskej univerzite v Holandsku.

V roku 2020 s vyznamenaním získala manažérsky certifikát na Canadian College vo Vancouveri v Kanade.Pred nástupom do nášho tímu v roku 2022 Zora vykonávala profesiu súdneho exekútora (2004 - 2019) a bola členkou disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov.

slovenčina, angličtina, nemčina, španielčina

Medzinárodné obchodné právo, spoločenská zodpovednosť podnikov, právo EÚ, rozhodcovské konanie, exekučné konanie, európska DPH, účtovné súvzťažnosti

Odstraňujeme právne prekážky na ceste za Vaším úspechom

Hovoríme viacerými jazykmi. Naše právne služby sú založené na individuálnom prístupe ku klientovi. Špecializujeme sa na určité oblasti práva. S tým, čo robíme, máme dlhoročné skúsenosti.

Potrebujete naše právne služby?